[ نمونه ]  
 
 

نقشه سایت

تماس با ما

درباره نمونه

صفحه اصلی

 
 


 ضوابط انتخواب واحد های صنعتی نمونه

نسبت هزينه آموزش به فروش (درصد)
يك 75/0 تا 1 5/0 تا 75/4/0 تا 5/0 تا 4/0
5 امتياز4 امتياز3 امتياز2 امتياز1 امتياز
عضويت درمجامع وسازمانهاعضويت دربورس
-
2 امتياز
افزايش كاركنان نسبت به سال قبل (درصد)
بيش از 10 5 تا 10 3 تا 51 تا 3
4 امتياز3 امتياز2 امتياز1 امتياز
ضريب رقابت پذيري
بيش از100 71تا100 51تا70 36تا5026تا35 16تا25 11تا 156تا 10 تا5
ضريب 7/0ضريب 8/0ضريب 9/0ضريب 95/0ضريب 1ضريب 1/1ضريب 15/1ضريب 2/1ضريب 3/1
كاهش نسبت هزينه انرژي مصرفي به فروش درمقايسه با سال قبل (درصد)
بيش از 2015 تا 2010 تا 15تا 10
4 امتياز3 امتياز2 امتياز1 امتياز
ميانگين تحصيلات كاركنان (نسبت مجموع سال تحصيلي كاركنان به تعداد كاركنان ) (سال )
بيش از 12 9 تا 128 تا 9 6 تا 8
4 امتياز3 امتياز2 امتياز1 امتياز
رشد فروش نسبت به سال قبل (درصد)
بيش از 40 30 تا 40 20 تا 30 15 تا 20 10 تا 15 5 تا 10 كمتر از 5
8 امتياز6 امتياز5 امتياز4 امتياز3 امتياز2 امتياز1 امتياز
ارزش صادرات (ميليون دلار)
بيش از 53 تا 51 تا 3تا 1
4 امتياز3 امتياز2 امتياز1 امتياز
آموزش ومنابع نيروي انساني 5-1-نسبت هزينه آموزش به فروش (درصد)
يك 75/0 تا 1 5/0 تا 75/4/0 تا 5/0 تا 4/0
5 امتياز4 امتياز3 امتياز2 امتياز1 امتياز
مدت زمان گارانتي محصولات (سال )
بيش از 2 يك تا 2 تا 1
3 امتياز2 امتياز1 امتياز
نسبت ارزش موجودي انباركالاي ساخته شده به فروش (درصد)
تا 5 6 تا 1011تا 15 بيش از 15
4 امتياز3 امتياز2 امتياز1 امتياز
همكاري فعال با تشكل هاي ذيربط
-
1 امتياز
نسبت سرمايه درگردش به فروش (درصد)
كمتراز1010تا 1515تا 2020تا 3030تا 40
5 امتياز4 امتياز3 امتياز2 امتياز1 امتياز
بهره وري سرانه فروش
بيش از 500 400 تا 500 300 تا 400 200 تا 300 150 تا 200 100 تا 150
6 امتياز5 امتياز4 امتياز3 امتياز2 امتياز1 امتياز
كاهش نسبت هزينه انرژي مصرفي به فروش درمقايسه با سال قبل (درصد)
بيش از20 15 تا 20 10 تا 15 تا 10
4 امتياز3 امتياز2 امتياز1 امتياز
رشدصادرات نسبت به سال قبل (درصد)
بيش از20 10 تا 20 تا 10
3 امتياز2 امتياز1 امتياز
نسبت ارزش صادرات به فروش (درصد)
بيش از20 15 تا 20 10 تا 15 تا 10
4 امتياز3 امتياز2 امتياز1 امتياز
نسبت هزينه تحقيق ونوآوري به فروش (درصد)
بيش از3 2تا 3 1تا 2 تا يك
7 امتياز5 امتياز3 امتياز2 امتياز
عضويت درتشكلهاي ذيربط 2 امتياز
-
2 امتياز
تعداد مراكز خدمات پس از فروش (واحد)
بيش از100 50 تا100 25 تا 50 تا 25
4 امتياز3 امتياز2 امتياز1 امتياز
صادرات- ارزش صادرات (ميليون دلار)
بيش از5 3 تا 5 1 تا 3 تا 1
4 امتياز3 امتياز2 امتياز1 امتياز
فروش - ارزش فروش (ميلياردريال)
بالاتراز 200 150 تا 200100 تا 15020 تا 100 5 تا 20 كمتراز 5
6 امتياز5 امتياز4 امتياز3 امتياز2 امتياز1 امتياز
نسبت افزايش سرمايه به سرمايه سال قبل (درصد)
بيش از50 30تا 50 20تا 30 10تا 20 تا 10
5 امتياز4 امتياز3 امتياز2 امتياز1 امتياز
استقرار درمناطق كمتر توسعه يافته طبق مصوبه شماره 21372/ت 28893 ه مورخ 31/4/82 هيئت محترم وزيران
-
5 امتياز
نسبت سود به فروش (درصد)
بالاتر از 3020 تا 30 15تا 20 10تا 15 تا10
6 امتياز5 امتياز4 امتياز3 امتياز2 امتياز
تحقيقات توسعه نوآوري وبهبود كيفيت - گواهي نامه معتبرمحصول - زيست محيطي - مديريت
-
3 امتياز  واحد های نمونه


کليه حقوق اين سايت وابسته به گروه نمونه مي باشد
copyright © 2003_2008  nemoneh.com

| ورود اعضا | | نقشه سايت | | عضويت | | صنايع | | صفحه اصلي | | گفتگو | | كالاها | | شركتها | | درباره نمونه | | جستجو | | ارتباط با ما | | تبليغات | | ايران شناسي | | اصناف |