[ نمونه ]

شهرك های صنعتی

 
 

اطلاعات شهركهاي صنعتي


شهركهاي صنعتي تهران

درصد زمين واگذار شده مساحت (هكتار ) امكانات آدرس نام شهرك صنعتي  
78 1100 آب - برق - تلفن - گاز جاده بوئين زهرا - 4 كيلومتر پس از شهر اشتهارد اشتهارد 1
54 200 آب - برق -تلفن كيلومتر 35 اتوبان تهران - ساوه پرند 2
41 670 آب - برق - تلفن 25 كيلومتري جنوب ورامين چرمشهر و سالاريه 3
9 324 آب - برق كيلومتر 50 جاده خاوران خوارزمي 4
100 840 آب - برق - تلفن - گاز كيلومتر 40 اتوبان تهران - قم شمس آباد 5
75 1029 آب - برق - تلفن - گاز كيلومتر 45 جاده خاوران عباس آباد 6
85 370 آب - برق - تلفن - گاز كيلومتر 55 جاده خاوران علي آباد 7
100 205 آب - برق - تلفن كيلومتر - شمال شرقي فيروزكوه فيروزكوه 8
73 210 آب - برق - تلفن نرسيده به رباط كريم نصيرآباد 9
23 194 آب - برق - تلفن نظرآباد كرج نظرآباد 10

شهركهاي صنعتي اصفهان

درصد زمين واگذار شده مساحت (هكتار ) امكانات آدرس نام شهرك صنعتي  
86 18 آب - برق - تلفن - گاز كيلومتر 2 اردستان - زواره اردستان 1
82 248 آب - برق -تلفن كيلومتر 4 تيران - سامان اسفيد واجان 2
99 204 آب - برق - تلفن - گاز كيلومتر 35 ذوب آهن اشترجان 3
97 178 آب - برق - تلفن - گاز كيلومتر 5 كاشان - اردستان امير كبير كاشان 4
62 52 آب - برق - تلفن ابتداي جاده نطنز - كاشان اوره نطنز 5
97 61 برق كيلومتر 2 تيران - اصفهان تيران و كرون 6
97 289 آب - برق - تلفن - گاز كيلومتر 55 جاده خاوران جي 7
46 69 آب - برق - تلفن كيلومتر 5 خوانسار - گلپايگان خوانسار 8
42 254 آب - برق - تلفن - گاز كيلومتر 110 اصفهان - دهق دهق 9
96 84 آب - برق - تلفن - گاز كيلومتر 4 كاشان - تهران راوند كاشان 10
76 91 آب - برق - تلفن - گاز كيلومتر 60 اصفهان - شهرضا رنگسازان 11
95 45 آب - برق -تلفن كيلومتر 5 شهرضا - اصفهان سپهر آباد شهرضا 12
14 52 آب - برق -تلفن كيلومتر 115 جاده اصفهان به حسن آباد جرقويه سپيددشت 13
88 500 آب - برق - تلفن - گاز كيلومتر 30 اصفهان - نائين سگزي 14
30 32 آب - برق - تلفن كيلومتر 5 سميرم - بهبهان سميرم 15
96 277 آب - برق - تلفن - گاز كيلومتر 32 اصفهان - مباركه سه راهي مباركه 16
32 210 آب - برق -تلفن كيلومتر 5 نطنز - اصفهان شجاع آباد نطنز 17
77 200 آب - برق - تلفن كيلومتر 70 اصفهان - علويجه علويجه 18
60 150 آب - برق - تلفن - گاز كيلومتر 1 كوهپايه - هرند كوهپايه 19
84 95 آب - برق - تلفن - گاز كيلومتر 5 گلپايگان - خوانسار گلپايگان 20
100 16 آب - برق - تلفن - گاز كيلومتر 9 اصفهان - شيراز محمد آباد مرغ 21
99 88 آب - برق - تلفن - گاز كيلومتر 5 نجف آباد - اصفهان منتظريه 22
98 535 آب - برق - تلفن - گاز كيلومتر 48 اصفهان - تهران مورچه خورت 23
54 130 آب - برق - تلفن - گاز كيلومتر 100 اصفهان - تهران ميمه 24
94 81 آب - برق - تلفن - گاز كيلومتر 5 نجف آباد - تيران نجف آباد 25
20 50 آب - برق - تلفن - گاز كيلومتر 83 اصفهان - هرند هرند 26

شهركهاي صنعتي آذربايجان غربي

درصد زمين واگذار شده مساحت (هكتار ) امكانات آدرس نام شهرك صنعتي  
97 32 آب - برق - تلفن - گاز كيلومتر 7 اروميه - بزرگراه شهيد كلانتري اروميه 1 1
81 83 آب - برق -تلفن كيلومتر6 اروميه - ريحان آباد، جاده دريا اروميه 2 2
7 32 آب - برق - تلفن - گاز كيلومتر ۵ جاده اشنويه - زاويه اشنويه 3
23 50 آب - برق - تلفن - گاز كيلومتر 6 بوكان - مياندوآب بوكان 4
33 45 آب - برق - تلفن كيلومتر 3 پيرانشهر - نقده پيرانشهر 5
33 30 برق كيلومتر 4 تكاب - شاهيندژ تكاب 6
95 55 آب - برق - تلفن - گاز كيلومتر 15 خوي - سلماس خوي 7
21 30 آب - برق - تلفن كيلومتر 13 سردشت - مهاباد سردشت 8
95 33 آب - برق - تلفن - گاز كيلومتر 7 سلماس - تسوج سلماس 9
29 55 آب - برق - تلفن - گاز كيلومتر 4 شاهيندژ - مياندوآب شاهيندژ 10
86 34 آب - برق - تلفن - گاز كيلومتر 6 ماكو - بازرگان ماكو 11
69 56 آب - برق -تلفن كيلومتر 18 مهاباد - مياندوآب مهاباد 12
33 123 آب - برق -تلفن كيلومتر 5 مياندوآب - شاهيندژ مياندوآب 13
50 30 آب - برق - تلفن - گاز كيلومتر 5 نقده - محمديار نقده 14

شهركهاي صنعتي آذربايجان شرقي

درصد زمين واگذار شده مساحت (هكتار ) امكانات آدرس نام شهرك صنعتي  
91 49 آب - برق - تلفن - گاز 3 كيلومتري جنوب شهر بستان آباد بستان آباد 1
72 70 آب - برق -تلفن 9 كيلومتري شمال شهر بناب بناب 2
95 63 آب - برق - تلفن - گاز 20 كيلومتري جاده تبريز - تهران تبريز 3 (سعيدآباد) 3
36 261 آب - برق - تلفن - گاز کیلومتر 15 تبریز - مرند تبريز ۵ (سرمايه گذاري خارجي) 4
31 95 آب - برق - تلفن کیلومتر 15 تبریز - مرند تخصصي صنايع ساختماني(آذران) 5
24 94 برق 3 كيلومتري شمال شرقي سراب سراب 6
34 36 آب - برق - تلفن - گاز 7 كيلومتري شمال شرقي مرند سراميكي مرند 7
100 56 آب - برق - تلفن كيلومتر 2 تبريز - آذرشهر شهيد رجائي 8
71 589 آب - برق - تلفن - گاز 35 كيلومتري جنوب غربي تبريز شهيد سليمي 9
69 113 آب - برق - تلفن - گاز 8كيلومتري جنوب شهر مراغه مراغه 10
73 50 آب - برق - تلفن - گاز 8 كيلومتري شمال مرند بر شرقي جاده مرند به جلفا مرند 11
95 41 آب - برق -تلفن 2 كيلومتري جنوب غربي شهر ميانه ميانه 12
52 48 آب - برق -تلفن 5 كيلومتري جنوب هشترود هشترود 13

شهركهاي صنعتي اردبيل

درصد زمين واگذار شده مساحت (هكتار ) امكانات آدرس نام شهرك صنعتي  
75 65 آب - برق - تلفن - گاز جاده خلخال - ميدان ايثار اردبيل 1
57 425 آب - برق -تلفن كيلومتر 13 جاده آستارا اردبيل 2 2
71 14 آب - برق - تلفن - گاز كيلومتر 11 جاده اصلاندوز پارس آباد 3
58 23 آب - برق - تلفن - گاز كيلومتر 2 جاده خوجين خلخال 4
15 28 آب - برق - تلفن كيلومتر ۲ جاده شهرك ولي عصر گرمي 5
61 27 برق كيلومتر 12 جاده اردبيل مشكين شهر 6

شهركهاي صنعتي زنجان

درصد زمين واگذار شده مساحت (هكتار ) امكانات آدرس نام شهرك صنعتي  
20 31 آب - برق - تلفن - گاز 2 كيلومتري شمال شرقي ابهر ابهر 2 1
42 50 آب - برق -تلفن كيلومتر 5 خدابنده - زنجان خدابنده 2
81 50 آب - برق - تلفن - گاز كيلومتر 79 زنجان - قزوين خرمدره 3
74 422 آب - برق - تلفن - گاز كيلومتر 4 زنجان - فرودگاه زنجان ۱ 4
46 168 آب - برق - تلفن كيلومتر 6 زنجان - بيجار شهرك روي 5
10 52 برق كيلومتر 5 ماهنشان - روستاي ميرآخور ماهنشان 6
34 52 برق جاده زنجان - تهران سه راهي هيدج هيدج 7

شهركهاي صنعتي گيلان

درصد زمين واگذار شده مساحت (هكتار ) امكانات آدرس نام شهرك صنعتي  
45 20 آب - برق - تلفن - گاز نقره ده - كيلومتر 12 آستانه - كياشهر آستانه اشرفيه 1
91 50 آب - برق -تلفن حسن رود كيلومتر13 انزلي - رشت انزلي 2
56 40 آب - برق - تلفن - گاز كشلي كيلومتر 35 تالش - آستارا تالش 3
45 8 آب - برق - تلفن - گاز كيلومتر 5 رستم آباد -شهر بيجار خرشك 4
70 10 آب - برق - تلفن احمد آباد - كيلومتر 4 رودسر رودسر 5
44 47 برق ازبرم - كيلومتر 4 سياهكل - لاهيجان سياهكل 6
73 38 آب - برق - تلفن - گاز خرفه كل كيلومتر 6 شفت - امامزاده ابراهيم شفت 7
44 100 آب - برق - تلفن هفت دغنان- كيلومتر 25 صومعه سرا - پونل صومعه سرا 8
78 17 آب - برق - تلفن - گاز مجاور كمربندي شهر لاهيجان- منطقه توستان لاهيجان 9
28 20 آب - برق - تلفن - گاز لنگرود - نالكياشهر لنگرود 10
76 200 آب - برق - تلفن - گاز جمال آباد كيلومتر13 لوشان- منجيل لوشان 11

شهركهاي صنعتي مازندران

درصد زمين واگذار شده مساحت (هكتار ) امكانات آدرس نام شهرك صنعتي  
99 94 آب - برق - تلفن - گاز كيلومتر 5 جاده هراز - امام زاده عبداله آمل 1
82 248 آب - برق -تلفن جاده قدیم آمل به بابل - جنب نساجی بابکان آمل (بابکان) 2
62 20 آب - برق - تلفن - گاز كيلومتر 3 آمل - روستاي جمشيدآباد آمل (جمشيد آباد) 3
56 39 آب - برق - تلفن - گاز كيلومتر 30 بابل - روستاي دراز كلا بابل كنار 4
54 110 آب - برق - تلفن بخش بندپي شرقي جنب روستاي صورت وكاشي كلا بابل(بندپي) 5
22 38 برق جنب شهر بابل بابل(منصوركنده) 6
35 5 آب - برق - تلفن - گاز كنار جاده آمل - بلده - 7 كيلومتري بخش بلده بلده 7
100 83 آب - برق - تلفن كيلومتر 5 بهشهر- زاغمرز بهشهر 8
98 40 آب - برق - تلفن - گاز كيلومتر 50 قائمشهر - پل سفيد پل سفيد 9
85 27 آب - برق - تلفن - گاز كيلومتر يك مرزن آباد - چالوس چالوس 10
1 25 آب - برق - تلفن - گاز كيلومتر 60 ساري روستاي محمد آباد دودانگه 11
87 80 آب - برق -تلفن جاده لاريم- بابلسر - مقابل روستاي گل نشين ساري 12
60 53 آب - برق -تلفن كيلومتر 25 ساري - خزرآباد ساري 2 13
93 88 آب - برق - تلفن - گاز كيلومتر 5 سلمان شهر - روستاي دانيال سلمان‌شهر 14
41 196 آب - برق - تلفن كيلومتر 11 جاده قديم قائمشهر به شيرگاه سوادكوه (بشل) 15
36 96 آب - برق - تلفن - گاز 3 كيلومتري جويبار روستاي كوه خيل قائمشهر (جويبار) 16
4 92 آب - برق -تلفن جاده كجور به نوشهر - 50 كيلومتري علمده كجور 17
39 35 آب - برق - تلفن كيلومتر 60 ساري - كياسر كياسر 18
38 33 آب - برق - تلفن - گاز كيلومتر 85 تهران جنب شهر رينه لاريجان 19
17 56 آب - برق - تلفن - گاز 6 كيلومتري نكاء - بهشهر نكاء 20
97 36 آب - برق - تلفن - گاز كيلومتر 15 جاده نور به چمستان نور 21
76 15 آب - برق - تلفن - گاز 4 كيلومتري جنوب نوشهر نوشهر 22

 
     

<< مقاله قبلي

<< مقاله بعدي

مقاله

کليه حقوق اين سايت وابسته به گروه نمونه مي باشد
copyright © 2003_2008  nemoneh.com

| ورود اعضا | | نقشه سايت | | عضويت | | صنايع | | صفحه اصلي | | گفتگو | | كالاها | | شركتها | | درباره نمونه | | جستجو | | ارتباط با ما | | تبليغات | | ايران شناسي | | اصناف |